Meie teenused:

 

 • Ehitiste seadustamine
 • Kasutuslubade taotlemine
 • Andmete korrastamine Ehitisregistris
 • Projektide koostamine
 • Auditid
 • Mõõdistused
 •  

 

 • Ehitiste seadustamine- Ebaseaduslikult ehitatud ja registrisse kandmata ehitise või rajatise dokumentatsiooni korrastamine ning seadusega vastavusse viimine. Seadustamata ehitiste registrisse kandmine või olemasoleva ehitise või ehitise osa andmete korrastamine või muutmine ehitisregistris.
 • Kasutuslubade taotlemine- Projektijuhtimise protsess algab olemasolevate dokumentide analüüsist kuni kasutusloa väljastamiseni kohaliku omavalitsuse poolt.
 • Andmete korrastamine Ehitisregistris- analüüsi käigus selgitame välja erinevused/puudused registri ja tegelikkuse vahel ning aitame need lahendada.
 •  
 • Projektide koostamine- Eelprojektid, muudatusprojektid, mõõdistusprojektid, ehitusprojektid. Koostatakse joonised ja kirjeldav seletuskiri. Teenust osutavad meie koostööpartnerid.
 •  
 • Auditid:
 • Ehitise tehniline audit- üldehituslik ekspertiis, mille käigus hinnatakse ehitise nõuetele vastavust;
 • Tuleohutuse audit- hinnatakse ehitise vastavust Päästeameti nõuetele;
 • Elektripaigaldise audit- hinnatakse elektripaigaldise dokumentatsiooni ja tegelikkust ning elektrisüsteemide nõuetekohasust ja ohutust;
 • Gaasipaigaldise audit - hinnatakse gaasiseadmete ohutust ja vastavust nõuetele;
 • Küttekolde või küttesüsteemi ekspertiis - hinnatakse küttekollete ja süsteemide ohutust ja vastavust nõuetele; Teenust osutavad meie koostööpartnerid.

 

 • Mõõdistused- ehitusjärgsed ja geodeetilised mõõdistused, et saada vajalikke lähteandmeid maa-ala planeerimiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja hoonete ja ehitiste kõrguste ja perimeetri koordinaatide määramiseks. Asendiplaan ja ehitusjärgne mõõdistus on registrisse kandmise eelduseks. Teenust osutavad meie koostööpartnerid.

 


 

Ehitusdokument OÜ peamiseks tegevusalaks on ebaseaduslike ehitiste seadustamine ja puuduvate dokumentide vormistamine. Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuli ehitisregistri andmed korrastada 1. jaanuariks 2020.a. Korrastamise käigus kantakse registrisse kõik sinna seni kandmata ehitised.

 

Kui Teie ehitist, maja või hoonet ei ole ehitisregistris või sellel puudub kasutusluba, või ehitisregistrisse kantud andmed ei ole õiged, siis tuleme Teile appi. Vajate abi dokumentide korrastamises või asjaajamises, siis aitame koostada, kontrollida ja esitada korrektsed ehitusdokumendid. Enamus vajalikest töödest ja dokumentide vormistamisest teostame ise. Muid tegevusi ja toiminguid teeme oma usaldusväärsete koostööpartnerite kaasabil.

 

Pakume nii eraisikutele kui ettevõtetele paindlikke ja operatiivseid lahendusi kinnisvara seadustamiseks ja selle väärtuse tõstmiseks. Seadustamata ehitisi ei kindlustata ja nende ostu ei finantseerita krediitasutuste poolt. Soovitame kindlasti andmed registris korda teha ja seadustada puuduolevad ehitised, et vältida asjatuid hilisemaid sekeldusi ja järelevalvemenetlusi.

 


 

Võtke meiega ühendust:

 

Ehitusdokument OÜ

E-mail: info@ehitusdokument.ee

Mob: (+372) 56993014

Aadress: Mustamäe tee 50, Tallinn

 


 

Kasutusloa taotlemise protsess:

 

· Esmane konsultatsioon, tutvumine ehitusdokumentidega/ehitisega.

· Vastavalt ehitise ja dokumentide puudustele vajalike hinnapakkumiste koostamine.

· Vajaliku dokumentatsiooni koostamine ja/või puuduvate dokumentide tellimine.

· Kasutusloa taotluse koostamine ja koostatud ehitusdokumentide laadimine Ehitisregistri veebikeskkonda (ehr.ee).

· Suhtlemine kohaliku omavalitsusega.

· Digitaalse kasutusloa väljastamine kohaliku omavalitsuse poolt.

 

Nõuetele vastavale hoonele väljastatakse kasutusluba pärast ehitise ülevaatust 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kuid kui esineb puudusi ja on vaja lahendada märkusi, tähendab see igal korral lisatud 30 päevast menetlusaja lisa. Seoses Covid-19 koroonaviiruse levikuga ei toimu enamikes kohalikes omavalitsustes vastuvõttusid. See tähendab jällegi menetlusaegade automaatset pikenemist. Soovitame varuda aega.

 

Eramu kasutusloa taotlemisel nõutavad dokumendid:

 

· Ehitise ülevaatuse akt ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjadega.

· Veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo lepingute koopiad.

· Elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt (audit).

· Gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt (audit).

· Ehitusjärgne mõõdistus.

· Ehitise geodeetilise mahamärkimise akt.

· Ehitusprojekt.

· Ehitamist kajastavad täitedokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, seadistus- ja katseprotokollid jne).

· Küttekollete olemasolul korstnapühkija akt.

· Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus.

 

Kui hooned on ehitatud õiguspäraselt ja omanikul on olemas sellekohased dokumendid, kuid registris siiski andmed puuduvad, siis kantakse ehitised asjakohaste dokumentide alusel registrisse. Õiguslikku alust omavad, kuid ehitisregistris puuduvate hoonete andmed, kannab kohaliku omavalituse registripidaja ehitisregistrisse tasuta!

 


 

KÜSI PAKKUMIST:

 

E-mail: info@ehitusdokument.ee

Mob: (+372) 56993014